SlužbyV jakém případě Vám geometr nebo geodet může nabídnout svoje služby?

Snad začít tím, zda je lépe říkat geometr nebo geodet? Geodet je označení širší, které zahrnuje každého, kdo pracuje v některém z oborů geodézie. Geometr je spíše ten, kdo mimo jiné nebo pouze působí v katastru nemovitostí a vytváří geometrické plány. Adekvátní, puristicky český výraz pro geodeta je zeměměřič.

Stavíte dům, chatu, přístavbu, garáž nebo zděnou kůlnu?

Tehdy potřebujete geometra pro stavební vytyčení obrysu budovy před zahájením stavebních prací. Během stavby možná zjistíte, že vaše dosavadní úspory nestačí na dokončení díla. Sjednáte si půjčku na hypotéku s hypoteční bankou. Hypoteční banka nebo stavební spořitelna od vás bude požadovat geometrický plán na zaměření vaší rozestavěné budovy. Ke kolaudaci nové budovy je opět potřeba geometrický plán. To vše vám naše firma vyhotoví. Podobně je tomu u staveb silničních a místních komunikací. Také potřebují zaměření ke kolaudaci. Stavební úřady si tak ověřují, že jste stavbu skutečně postavili na svém pozemku a v neposlední řadě geometrický plán slouží pro doplnění mapy katastru nemovitostí.

Co v případě, že dělíte, rozdělujete nebo oddělujete pozemek?

To je klasický případ služeb poskytovaných geometry již od roku 1883. Prostředkem pro všechny tyto notářské operace je geometrický plán. Parcela nebo parcely budou od nás zobrazeny na geometrickém plánu s dokonalou jistotou identifikující právní evidenci vlastnictví k pozemkům. Nové hranice, které zaměříme, budou mít schopnost obnovitelného vytyčení. Jestliže v geometrickém plánu uvedeme seznam souřadnic ve státním systému, bude vaše hranice vytyčena kdykoli v budoucnosti s přesností do 14 cm. Vytyčování hranic pozemků a jiné kontrolní přeměřování hranic parcel se musí provádět podle původní měřické dokumentace. Návrhy našich geometrických plánů k posouzení zákazníkům zasíláme emailem ve formátu pdf.

Nevíte, kde jsou hranice Vašeho pozemku? My Vám je vytyčíme.

Pro obnovení neznatelné hranice v terénu a její označení měřickými značkami (mezníky) se používá odborný termín vytyčení hranice pozemků. S vytyčováním hranic pozemků máme desítky let zkušeností. Není to tak jednoduché. Vzhledem k tomu, že v katastru není nic jistého a katastr nemovitostí se hemží nepřesnostmi, deformacemi a omyly, je obezřetnost na místě. My si s tím umíme poradit optimálně k povaze věci, která se případ od případu liší.

Víte, co to je znalecký posudek z oboru geodézie?

To je expertní zpráva na otázky soudu, které jsou z oboru geodézie a katastru. Většinou se to týká určení sporných hranic pozemků, přezkoumání listin o vlastnickém právu nebo revizní měření po jiných geometrech. Takové znalecké posudky vyhotovuje naše firma přímo pro okresní a krajské soudy. Důvod je jednoznačný. Pro soud má rozhodující význam objektivnost znaleckého posudku. Když si znalecký posudek objedná soud, je objektivita výsledků zkoumání předpokládaná. Znalec může klást důraz na některé z důkazů. Může tak činit z dobré vůle a svůj postup soudu vysvětlit. V případě, že by byl zaplacen klientem, pomáhá zejména svému klientu a hledá důkazy pro něj příznivé. Podobně jako advokáti.

Hledáte geodeta pro vytyčení vaši stavby nebo pro zaměření projektového podkladu?

Obraťte se na nás. Máme bohaté zkušenosti s tím, co provádí odpovědný geodet v oblasti pozemních a dopravních staveb, dokonce i s vytyčováním mostů. Můžeme nabídnout opravdu solidní přístup. Snažíme se předcházet nesrovnalostem přímou komunikací s projektanty a autorským dozorem. Pracujeme zásadně digitálně ve virtuálních modelech terénu. Naší hlavní oblastí působnosti jsou však konstrukce dopravní, zejména silnice, dálnice, místní komunikace, chodníky, cyklistické stezky, polní cesty. Pro oblast vodního stavitelství zajišťujeme geometrické plány na jakékoliv vodní stavby (regulace vodních toků, meliorace, vodní nádrže, rybníky) a vypracováváme "normace" na vodní nádrže a rybníky. Činnost geodeta zajistíme na každé silniční popř. dálniční stavbě od investičního záměru a projektového podkladu až po geometrický plán. Zaměříme také všechny přeložky inženýrských sítí v takovém digitálním zpracování, jaké vyžadují vnitřní směrnice jejich správců.

Jste zemědělská nebo obchodní firma a potřebujete pomoci s vykoupením parcel, na kterých stojí Vaše objekty?

Tradičně zaměřujeme zemědělské areály na geometrické plány a v nich vyznačujeme parcely původních vlastníků. Stejné je to s areály obchodních společností či továren. Vyznačujeme, dělíme a vytyčujeme pozemky pro další účely v tomto oboru. Někdy jsou geometrické plány nutné pro poskytnutí dotací, zaměření ochranných pásem nebo zaměření služebností. Pokud něco takového právě potřebujete, vždy se na nás s důvěrou obraťte.

Víte, co je to věcné břemeno? Slyšeli jste pojem služebnost?

Pokud ano, možná netušíte, jak často je geometrický plán na služebnost nebo věcné břemeno potřeba. Existují služebnosti na právo chůze a jízdy. To jsou ta klasická břemena. Dnes se již běžně vyskytují geometrické plány na provozování zemních vedení inženýrských sítí. Položíte důležité potrubí nebo kabel a chcete mít jistotu, že vás, provozovatele sítě, vlastník pozemku někdy v budoucnosti k potrubí nebo kabelu pustí? Není samozřejmé, že by tak vždy musel učinit. Případný spor může řešit soud ve prospěch vlastníka pozemku. Když však máte geometrický plán podložený smlouvou o zřízení věcného břemene (pozor: geometrické plány bez smlouvy intabulované v katastru nemají právní platnost), je úspěch vlastníka pozemku v případném sporu předem vyloučen.

Jste montážní firma, investor nebo správce sítí? Zaměříme Vám skutečné provedení vašeho potrubí nebo kabelu digitálně podle interních směrnic správce sítí.

Zaměřujeme dokončované vedení plynu, elektrické silové vedení podzemní i venkovní, vodovodní či kanalizační potrubí, parovody, teplovody. Vyhotovíme vám též geometrické plány na služebnost provozování příslušného vedení.

Jste městský nebo obecní úřad? Jak s Vámi může geometr spolupracovat?

V každém městě a obci existuje územní plán, který předpokládá rozsáhlé parcelace pozemků. Parcelace potřebují města a obce pro svůj rozvoj. Jak již zde bylo předesláno, naše firma klade důraz na schopnost obnovitelného vytyčení našich geometrických plánů. Parcelace zaměříme ve státním souřadnicovém systému ze zhušťovacích bodů určených družicovou navigací. Jestliže máte v geometrickém plánu souřadnice bodů ve státním souřadnicovém systému, mohou být vytyčeny lomové body hranice kdykoliv. Městům a obcím můžeme nabídnout také hromadné zaměřování staveb (přístaveb, garáží, zděných kůlen) pro jejich občany. Taková hromadná měření jsou potom se slevou na ceně geodetických prací. Často vyhotovujeme pro města a obce geometrické plány na vyznačení dílů parcel, které sice nejsou v katastru nemovitostí, ale existují na ně platné smlouvy.

Jaká je naše další nabídka?

Méně častými geodetickými úkony, kterými se zabýváme a na které jsme vybaveni, jsou normace rybníků, přesná a velmi přesná nivelace výšek, deformace staveb, urbanistické studie jednoduchých parcelací, měření jeřábových drah, měření objemů (např. vytěžených hornin v lomech, pískovnách a cihelnách).

Kde všude působíme?

Naším základním působištěm je okres Kolín a okres Kutná Hora. Ke spokojenosti majitelů domů, rekreačních chat a chalup měříme v Posázaví na jeho dlouhém úseku, který připadá k okresu Kutná Hora (od obce Vlastějovice, přes město Zruč nad Sázavou, Kácov, Soběšín, Rataje nad Sázavou, Ledečko, Samopše), ve městě Sázava a na kratším úseku okresu Praha-východ (Vlkánčice, Stříbrná Skalice). Kromě Posázaví se tradičně věnujeme okolí měst Kolína, Kutné Hory, Čáslavi, městu Uhlířské Janovice a jeho okolí. Nevyhýbáme se ani působení v obcích v okresu Pardubice a v okresu Nymburk.

Co je naší největší výhodou?

Spolehlivost naší práce a garance solidnosti si zákazník ověří po čase. To, co může zákazník ocenit hned, je komplexnost poskytovaných služeb. Osvědčili jsme se v geometrických plánech i v dokumentaci inženýrských sítí. Dokonale se vyznáme ve všem, co přináší praktická geodézie. To zhodnotí zejména investoři u náročných investic.

Jak jsme vybaveni?

Měříme přístrojem GPS Magelan Pro Mark500, elektronickými teodolity totální stanicí Sokkia Set 4CII a Sokkia set 5 30 RK. Máme aparaturu pro družicovou navigaci Trimble 4600. K velmi přesné nivelaci nám slouží přístroj Zeiss Koni 007. Pracujeme v grafických a výpočetních programech Kokeš, MicroStation PowerMap V8i, ProGEO. Tiskneme na velkoformátovém plotteru firmy Hewlett Packard do velikosti formátu A0. Pro projektanty převádíme technické výkresy do formátu dvg.

Co Vás čeká dále vážený návštěvníku našich stránek?

Další zajímavé informace si můžete přečíst na podstránkách Humor geometra a Půvaby a kolorit.

Služby z oblasti geodézie

geometrické plány a vytyčení hranic pozemku pro účely katastru nemovitostí

zaměření pozemku, projektové podklady v elektronické formě a prostorové vytyčení stavby

znalecké posudky z oboru geodézie především pro soudy všech stupňů

další geodetické práce - vždy profesionálně a s přesností dle stanovených kritérií